• Daniel Panek

Zmiany w prawie upadłościowym w związku z pandemią COVID-19 - więcej czasu na ogłoszenie upadłości

Ustawodawca poprzez ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, 567 i 568) wprowadził również istotne zmiany w zakresie prawa upadłościowego.


W art. 15 zzra ww. ustawy wprowadzono nowe zasady liczenia biegu terminu do złożenia wniosku o upadłość. Kwestia ta jest bardzo istotna przede wszystkim dla przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością lub już niewypłacalnych.Obowiązki dłużnika (terminy)


Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe:


Dłużnik jest obowiązany, nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości.


Ustawa prawo upadłościowe nakłada tym samym (o czym wiele osób/podmiotów – zapomina) obowiązek dokonania takiej czynności na dłużnika oraz – jeżeli dłużnikiem jest osoba prawna lub inna jednostka, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – na każdego, kto na podstawie ustawy, umowy spółki lub statutu ma prawo do prowadzenia spraw dłużnika i do jego reprezentowania, samodzielnie lub łącznie z innymi osobami.


Obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości ciąży zatem na dłużniku będącym osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą i na każdym innym przedsiębiorcy a także na osobach prawnych i innych jednostkach, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną. Nie ma zaś takiego obowiązku osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. W razie niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w ustawowym terminie dłużnik oraz osoby, które na podstawie ustawy, umowy spółki lub statutu mają prawo do prowadzenia spraw dłużnika i do jego reprezentowania, ponoszą odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wskutek niezłożenia wniosku w terminie 30 dni od zaistnienia przesłanek do ogłoszenia upadłości. Jest to odpowiedzialność o charakterze deliktowym. Prawo upadłościowe pozwala na dochodzenie odszkodowania od osób zobowiązanych do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w sytuacji, gdy wniosek nie zostanie złożony w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości. Musi nastąpić szkoda w rozumieniu art. 415 k.c. oraz związek przyczynowy pomiędzy niezłożeniem wniosku o ogłoszeniu upadłości w terminie a powstaniem szkody. Odpowiedzialność oparta jest na zasadzie winy. Przy czym art. 21 ust. 3 pr. up. wprowadza domniemanie winy osoby, która uchybiła terminowi określonemu w ust. 1 omawianego przepisu. Zatem ciężar dowodu dla wykazania braku winy spoczywa na osobie pozwanej – zobowiązanej do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Co bardzo ważne od obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości nie zwalnia okoliczność, że majątek dłużnika nie wystarczałby na koszty postępowania upadłościowego i podlegałby w związku z tym oddaleniu.


Kiedy występuje podstawa do ogłoszenia upadłości?


W sytuacji w której dłużnik stał się niewypłacalny, a ma to miejsce zgodnie z art. 11 pr.up. jeżeli dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące. Dłużnik będący osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, jest niewypłacalny także wtedy, gdy jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące.

Co zmienią przepisy Tarczy Antykryzysowej 2.0.?


Mając na uwadze powyższe art. 15zzra ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wprowadza zasadę, iż opisany termin 30 dnia na złożenie wniosku o upadłość nie będzie biegł w ogóle lub zostanie przerwany jeżeli podstawa do ogłoszenia upadłości dłużnika powstała w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, a stan niewypłacalności powstał z powodu COVID-19. Zostanie przerwany jeżeli rozpoczął już bieg a jeśli ww. termin nie rozpoczął biegu nie będzie biegł w ogóle w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19. Termin 30 dni na złożenie wniosku zacznie biec od nowa po zniesieniu ww. stanów. Nadto ustawodawca wprowadza domniemanie, że jeżeli stan niewypłacalności powstał w trakcie trwania ww. stanów jest on spowodowany przez COVID-19, co niewątpliwie ułatwi sytuacje szczególnie przedsiębiorcom.


Kolejną bardzo ważną zmianą w zakresie liczenia terminów w prawie upadłościowym przynosi ust. 2 ww. art. 15zzra. Zgodnie z tym przepisem jeżeli wniosek o upadłość zostanie złożony zgodnie z terminem ustalonym na podstawie przepisów o COVID-19 wówczas inne terminy określone w prawie upadłościowym dla których obliczania znaczenie ma dzień zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości wydłużają się o liczbę dni pomiędzy dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości, a ostatnim dniem, w którym wniosek ten winien być złożony w „normalnych warunkach” (tj. w warunkach przed obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19) zgodnie z art. 21 pr.up.


Coś jest nie jasne, masz pytania? Chcemy Ci pomóc, skontaktuj się z nami: biuro@mpls.com.pl

12 wyświetleń0 komentarzy